Reklamační řád

....

VII. Práva z Vadného plnění

 1. Práva a povinnosti smluvních stran Kupní smlouvy ohledně práv z vadného plnění se řídí příslušnými obecně závaznými předpisy (zejména ustanoveními § 1914 až 1925, § 2099 až 2117 a § 2161 až 2174 Občanského zákoníku).
 2. Prodávající odpovídá Kupujícímu, že Zboží při převzetí nemá vady. Zejména Prodávající odpovídá Kupujícímu, že v době, kdy Kupující Zboží převzal:
 • má Zboží vlastnosti, které si ujednali, a chybí-li ujednání, má takové vlastnosti, které Prodávající nebo výrobce popsal nebo které Kupující očekával s ohledem na povahu Zboží a na základě reklamy Prodávajícím prováděné;
 • se Zboží hodí k účelu, který pro jeho použití Prodávající uvádí nebo ke kterému se Zboží tohoto druhu obvykle používá;
 • Zboží odpovídá jakostí nebo provedením smluvenému vzorku nebo předloze, byla-li jakost nebo provedení určeno podle smluveného vzorku nebo předlohy;
 • je Zboží v odpovídajícím množství, míře nebo hmotnosti;
 • Zboží vyhovuje požadavkům právních předpisů.

  Pokud Zboží při převzetí Kupujícím neodpovídá shora uvedeným požadavkům, pak se má za to, že je Zboží vadné a Kupující má právo na uplatnění práv z vadného plnění.
 1. Projeví-li se vada v průběhu šesti měsíců od převzetí, má se za to, že Zboží bylo vadné již při převzetí, s výjimkou odst. 4 tohoto článku Obchodních podmínek.
 2. Ustanovení uvedená v odst. 2 tohoto článku Obchodních podmínek se nepoužijí u Zboží: (i) prodávaného za nižší kupní cenu pro vadu, díky které byla nižší kupní cena ujednána, (ii) u použitého Zboží na vadu odpovídající míře používání nebo opotřebení, kterou Zboží mělo při převzetí Kupujícím, (iv) vyplývá-li to z povahy Zboží. Právo z vadného plnění Kupujícímu rovněž nenáleží, pokud Kupující před převzetím Zboží věděl, že má vadu, anebo pokud Kupující vadu sám způsobil.
 1. Práva z vadného plnění uplatňuje Kupující u Prodávajícího na adrese sídla nebo v místě podnikání (které Kupující může zjistit na E-shopu nebo ve veřejném rejstříku). Za okamžik uplatnění reklamace se považuje okamžik, kdy Kupující reklamaci u Prodávajícího uplatnil, přičemž Kupující je povinen vadné Zboží Prodávajícímu předat za účelem posouzení i odstranění vytýkané vady.
 2. Reklamace zboží musí obsahovat popis závady, číslo objednávky, jméno objednávajícího, zpáteční adresu a telefonní číslo Kupujícího.
 3. Vrácení Zboží je možné pouze v případě, že vrácený kus je předán včetně všech původních obalů a kupního dokladu. V případě, že bude vrácené Zboží poškozeno či opotřebeno nad míru běžného opotřebení vzniká Prodávajícímu vůči Kupujícímu nárok na náhradu újmy jemu vzniklé. Nárok na úhradu újmy je Prodávající oprávněn jednostranně započíst proti nároku Kupujícího na vrácení kupní ceny Zboží.
 4. Nemá-li Zboží vlastnosti uvedené výše v odst. 2 tohoto článku, může Kupující požadovat dodání nového Zboží bez vad, pokud to není vzhledem k povaze vady nepřiměřené. Pokud se vada týká pouze součásti Zboží, může Kupující požadovat jen výměnu součásti; není-li to možné, může Kupující odstoupit od Kupní smlouvy. Je-li to však vzhledem k povaze vady neúměrné, zejména lze-li vadu odstranit bez zbytečného odkladu, má Kupující právo na bezplatné odstranění vady.
 5. Právo na dodání nového Zboží, nebo výměnu součásti má Kupující i v případě odstranitelné vady, pokud nemůže Zboží řádně užívat pro opakovaný výskyt vady po opravě nebo pro větší počet vad. V takovém případě má Kupující i právo od Kupní smlouvy odstoupit.
 6. Neodstoupí-li Kupující od Kupní smlouvy nebo neuplatní-li: (i) právo na dodání nového Zboží bez vad, (ii) právo na opravu, může Kupující požadovat přiměřenou slevu. Kupující má právo na přiměřenou slevu i v případě, že mu Prodávající nemůže: (i) dodat nové Zboží bez vad, (ii) opravit Zboží, (iv) zjednat nápravu v přiměřené době (s ohledem na náročnost nápravy), nebo že by zjednání nápravy Kupujícímu působilo značné obtíže.
 7. Nebude-li u jednotlivého Zboží uvedena delší doba (např. na jeho obale), je Kupující oprávněn uplatnit vady vyskytnuvší se u Zboží, resp. veškerá práva z vadného plnění popsaných v tomto článku Obchodních podmínek, následovně:
    a) u nového Zboží v době dvaceti čtyř měsíců od převzetí;
    b) u rozbaleného Zboží v době dvaceti čtyř měsíců od převzetí;
    c) u zánovního a u použitého Zboží v souladu s § 2168 OZ v době dvanácti měsíců od převzetí;

 8. Pro účely odst. 11 tohoto článku Obchodních podmínek se za: a) rozbalené Zboží považuje takové Zboží, které bylo pouze rozbaleno nebo má poškozený náhradní obal, přičemž takové Zboží nebylo používáno a obsah balení je kompletní; b) zánovní Zboží považuje takové Zboží, které mohlo být vyzkoušeno nebo krátkodobě používáno, přičemž může nést estetické stopy takového používání, avšak tyto stopy nemají vliv na použitelnost a Zboží je plně funkční.

Celé Obchodní podmínky